پیش بند طرح سفر دریایی

26,000 تومان 260000 IRR

قابلیت بسته شدن توسط دکمه یا بند برای محافظت از لباس نوزاد

24 ماه 18 ماه 12 ماه 9 ماه 6 ماه 3 ماه 0 ماه سایز (سن)
92 86 80 74 68 62 50 قد نوزاد (سانتی‌متر)

قابلیت بسته شدن توسط دکمه یا بند برای محافظت از لباس نوزاد